Om stiftelsen

Styret

Osmund Ueland, styreleder
Gerd Berit Gudbrandsplass
Bjørg Hatteland Lindahl
Bernhard Tandberg
Jørgen Haraldseth

Formål

Stiftelsen har som formål å opprette og drifte en tursti for allmenn bruk fra Syningen til sentrum av Nesbyen.

Stiftelsen er en alminnelig stiftelse.

Stien

Prosjektet består av en 15 km lang ny sykkelsti. Stien skal være et tilbud både til organisert og egenorganisert idrett, herunder til bruk for familier på tur osv. Stien kan i praksis brukes begge veier av både gående og syklende.

Denne nye stien starter på Syningen (Nesfjella) 1100 moh., og slynger seg ned forbi spektakulære utsiktspunkter over Nesbyen og Hallingdal. Den går i en meget flott natur preget av mye gammelskog som er artsrik innen både flora og fauna ned til sentrum. Stien vil tilgjengelig gjøre et fantastisk område for langt flere, som nå kun er forbeholdt de aller sprekeste og ivrigste.

Den øvre del av stien er ca 4 km og ligger for det meste på rundt 1000 moh og har en sjelden utsikt i alle himmelretninger. De neste par km går i blanding mellom snaufjell og skog, og kommer ut til flere helt spesielle utsiktspunkter rett ned i Hallingdalen på veien nedover. Stien krysser etter hvert dagens merkede tursti opp til Beia. Her er en igjen ute på flere spektakulære utsiktspunkter rett over Nesbyen med åpen skog, fjellrygger kledd i reinmose og rikelig plass til å raste og nyte en fantastisk natur. Stien er planlagt å komme ned ved Storetoppen og «Kærsjin» og inn ved på Nesbyen idrettshall uten å måtte krysse Rykkedalsvegen.

Stien kommer i direkte forlengelse av det familietilbudet for sykkel og tur, som nå bygges mellom Nystølen, Bøgaset og Tverrlia/Natten, og vil fremstå som en ny nasjonal attraksjon for Nesbyen og Hallingdal.

Det er grunnleggende i prosjektet at dagens stitilbud til Beia, skal sammen med den nye stien, gjøre at syklende og gående godt vil forenes i dette flotte turområdet.
I det nye tilbudet skal litte en egen buss med sykkelvogn, som går alle helger og om sommeren og i høstferien på faste tidspunkt, fra Nesbyen sentrum og til Syningen, Bøgaset eller Nystølen. Dette familietilbudet skal kunne bestilles gjennom sentralt bookingsystem for alle produkter i kommunen. Bussen skal symbolisere at Nesfjella og Nesbyen knyttes sammen.

Busstilbudet, som også vil engasjere et årsverk, skal søkes brukt hele året for å ta ”Nesfjella til sentrum” på alvor.

Forholdet til grunneierne

Berørte grunneiere for hoveddelen av stien, ble kontaktet i mai, i forkant av Frokostmøtet i kinoen 24. mai, og disse stilte seg positive til ideen.
Det er en konstruktiv dialog med berørte grunneiere i området. I møte 1. august ble ideen gjennomgått og forslag til gjennomføring og finansiering av prosjektet presentert. Grunneierne har valgt sin representant i arbeidsgruppe for effektivt å kunne diskutere innhold i en balansert avtale. Grunneierne er grunnleggende positive til det arbeid som nå gjøres i Nesbyen for å få til et levende og attraktivt sentrum.

Grunneierne understreker viktigheten av å unngå konflikt – sykkel – sti for gående, og henstiller om at den nye stien i størst mulig grad holder seg unna de mest brukte turstier i området. De oppfordrer til dialog om plassering av trase, samt at inngrepet gjøres så skånsomt som mulig.

Det er en målsetting i prosjektet at grunneieravtalen skal bli en vinn–vinn situasjon for de involverte. Her er det en tosidig avtale, hvor det er mulig å kombinere turtilbudet med det å drive næring.

Grunneierne har tatt opp mulighet for å bygge noen skogshusvære i tilknytning til stien. Dette har politisk ledelse i kommunen kvittert positivt tilbake på i Kommunestyrevedtak 14. desember 2017. Disse er en del av reguleringsplanen. Disse kan også benyttes til utleie. Dette vil være med på å gjøre stien enda mer spesiell. Andre forhold som kan øke attraksjonskraften til stien, vil bli vurdert i den videre planprosess.

Avtalene med grunneierne bygger på en standard Turstiavtale, med nødvendige tilpasninger.

Grunneierne har satt i gang en prosess for frivillig vern av området. Dette kan bli svært positivt for alle berørte og for attraksjonsverdien i området.

Prosess med frivillig vern og prosess med reguleringsplan for stien bearbeides nå parallelt.

Reguleringsplanarbeidet ble kunngjort på slutten av 2018. Alle grunneiere har skrevet under på sine avtaler med Stiftelsen. Det skjedde august 2018.IMG_7913.PNG

Virkningen for kommunen av denne satsningen

Trysil kan vise til 70 arbeidsplasser direkte relatert til deres sykkelsatsing nå i år. Og de har et mål om 200 000 besøkende på sommeren som et resultat av deres 3 årige plan og investering i sykkeltilbudet.

Satsingen på terrengsykling er en mulig måte å styrke sommertilbudet på og vil være gunstig i forhold til både å muliggjøre at hytteturistene benytter fritidsboligen flere døgn på sommeren, og tiltrekke seg kommersielle turister til kommunen.  Den økonomiske effekten for kommunen av økt bruk av fritidsboligen er dokumentert i Velvin (2010).  For det kommersielle turistmarkedet må det ligge til rette for overnattingstilbud, og når det er tilstede vil opplevelsene som kan gjøres i kommunen avgjøre attraktiviteten og muligheten for økt økonomisk verdiskapning.

Terrengsykling kan segmenteres som stisykling, downhill, Ritt/trening, komfort/tur og familiesegmentet, hvor det vil være overlapping mellom de ulike segmentene slik som tur/komfort og familiemarkedet.

Utviklingen av turstien fra fjellet til sentrum ivaretar både tur/komfort og familiesegmentet og vil ivareta de bredeste segmentene som har størst økonomisk potensial for å gi gode ringvirkningseffekter for både kommunen spesielt og regionen generelt.

I gjennomsnitt er det 3,18 personer for hvert bruksdøgn på hytta sommerstid i sammenlignbar kommune, og sykkeltilbud vurderes som det nest viktigste sommeraktiviteten etter fotturer (Velvin 2013).  Skal man ivareta hyttemarkedet og som også forskingslitteraturen viser ønsket om å være sammen som en familie når man er på hytta, (Velvin 2010, Hall& Müller 2004), indikerer det at terrengsyklingstilbud bør spisses og  tilpasses familier. Samfunnsøkonomisk vil det derfor være mest lønnsomt for kommunen å satse på familiesegmentet. Sett i forhold til det kommersielle turistmarkedet vil det sannsynligvis også være familiesegmentet som det mest lønnsomme å satse på grunnet at et sykkeltilbud vil enten bli benyttet i weeekend i tilknytning til skoleferien eller i skoleferien. Og da er det familieaktiviteter som gjelder.

Familier er det største segmentet både når det gjelder hytteturisten og den kommersielle turisten og gir derved minst risiko å spisse satsingen mot. 

Det betyr ikke at andre grupper ikke er ønsket, men aktiviteten tilrettelegges for å både tilfredsstille barn og voksne på familiens ønsker og premisser. Det skal ikke tilrettelegges for voksne som f.eks ønsker å benytte stien for trening, da dette er uheldig å kombinere i forhold til familier og andre på tur/komfort. Det har med utformingen av stien å gjøre.

Finansiering

Finansieringsplanen er:

Det ble høsten 2017 søkt Nes kommune  om tilskudd på
kr 2.25 MNOK. Dette ble bevilget 14. desember. Nes kommune har også vedtatt å gi et midlertidig lån på 1.78 MNOK til dekking av mva i byggeperioden.

Salg av Andelsbrev ble gjenopptatt i juni 2019, parallelt med at reguleringsplanen legges ut til førstegangsbehandling.. Andelsbrev for nærmere kr 400.000,- ble solgt sommeren 2017, som et ledd i å teste markedet. Skue Sparebank kjøpte de første 10 Andelsbrev til samlet kr. 250.000.  Målsettinger her er å få inn minst kr. 1.500.000;- gjennom slik finansiering.

Finansieringsplanen er 4. juni 2019 som følger:

Bevilget tilskudd fra Nes kommune: 2.25 MNOK

Bevilget midlertidig lån fra Nes kommune: 1.78 MNOK

Salg av Andelsbrev/bidrag fra næringsliv; kr 1,50 MNOK

Dugnad: kr. 0,50 MNOK

Spillemidler (godkjent som spillemiddel prosjekt mars 2019: kr. 5,1 MNOK

Tilsammen kr 11,2 MNOK

Politisk forankring av prosjektet, og hva mener folk flest om dette?

Gjennom prosjektet ”Nesfjella til sentrum”, var det i april/mai 2017 kontakt med ordfører og alle parti- og gruppeledere, for å sjekke ut interessen i kommunen rundt å få et slikt prosjekt realisert gjennom et spleiselag, hvor kommunen og næringslivet deler kostnadene. Ut fra positiv tilbakemelding ble prosjektet presentert på Frokostmøtet i Kulturhuset den 24. mai i regi av prosjektet ”Nesfjella til sentrum”. Grunneierne var kontaktet i forkant av lanseringen. Alle partier ga da positiv tilbakemelding på idéen, som også Hallingdølen slo positivt opp kort tid etter. I kartlegging av hva folk flest mener om de nye attraksjonene som er kommet frem i tilknytning til prosjektet ”Nesfjella til sentrum”, viser det at 99 av 110 besvarelser vil ha denne nye stien.

Idéen kom

Ideen kom som et resultat av prosjektet ”Nesfjella til sentrum” og fremstår som et sterkt symbol på samarbeid mellom næringslivet og kommunen – ”Nesfjella til sentrum” i praksis.

Det var Trailhead Nesbyen AS ved Knut Lønnqvist og Ove Ove Grøndahl som kom med ideen til stien, som den del av prosjektet ”Nesfjella til sentrum”, den 2. februar 2017.

Prosjektet hadde i forkant gått ut til hyttevelforeninger i Nesfjella, næringslivet i kommunen, og folk flest, og invitert de til å komme med innspill på hva de ønsket seg i Nesbyen sentrum og i samarbeidet mellom fjella og sentrum. Dette ble gjort før arkitektene startet sitt arbeid, slik at de skulle ha disse ønsker med seg.

Blant mange innspill, ble dette prosjektet trukket frem som spektakulært og et prosjekt som symboliserte noe av det grunnleggende en søkte å få til i prosjektet; et levende og attraktivt sentrum.

Idéen er svært godt mottatt i den etterfølgende prosess og har skapt stor begeistring blant innbyggerne, hyttefolk, næringsliv og politikere.

Nye vedtatte målsettinger i kommunen

a) Et levende og attraktivt sentrum (Nesfjella til sentrum), og
b) Nasjonalt ledende terrengsykkeldestinasjon

Stiftelsen mener at prosjektet er av svært stor betydning for at kommunen skal utvikle seg raskest mulig mot sine nye mål – nasjonalt ledende terrengsykkeldestinasjon og et levende og attraktivt sentrum. Prosjektet vil være et vesentlig bidrag til at begge ovennevnte mål kan nås.

Ringvirkninger for kommunen av stien

 • Synliggjøring av familier som viktigst målgruppe
 • Link mellom fjellet og sentrum
 • En attraksjon i seg selv
 • Bygges øvrig sykkeltilbud ut, vil dette sammen gjøre Nes blant de ledende i Norden
 • Gi noe unikt for Nes
 • 
Trekke mer folk og skape liv i sentrum
 • Et flott familietilbud, for både lokale og hyttefolk
 • Nes blir mer attraktivt
 • Økende aktiviteter
 • Flere tilreisende turister
 • Mer folk Mer handel
 • Flere overnattinger
 • Økt behov for ulike servicetilbud
 • 
Tilflytting
 • Flere arbeidsplasser
 • Folkehelse
 • En “boost” for nye investeringer
 • Nisjeprodukter

Fremdriftsplan

Mulig åpning 2020/2021.

Følgende fremdriftsplan ligger til grunn for det videre arbeid:

 1. Trasévalg mars 2018.
 2. Kunngjøring av reguleringsplan oppstart november 2018.
 3. Reguleringsplan utarbeidet januar til april 2019
 4. Førstegangsbehandling av reguleringsplan juni 2019.
 5. Reguleringsplan godkjent høst 2019
 6. Grunnarbeider fra hoppbakken og ned til Nesbyen sentrum høsten 2019
 7. Offisiell åpning 2020/2021.